Projectmatig werken

Projectmatig werken vind ik een fijne manier om een opdracht uit te voeren. Het geeft duidelijk aan wat er moet gebeuren en welke informatie er nodig is. Alle betrokkenen worden geïnformeerd in het proces en er wordt aangeven wanneer er inspraak is. Hierdoor wordt er een goede basis gelegd voor de uitvoering van het project.

Vier fases

Bij projectmatig werken zijn er 4 fases.

1.     Start- en definitie fase

In deze fase wordt het idee voor een opdracht nader onderzocht en uitgewerkt. Doel van deze fase is te onderzoeken of de uitvoering van de opdracht wel haalbaar is. Een gedeelte hiervan vindt plaatst in de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever, een gedeelte bij het schrijven van de offerte maar ook bij de start van de opdracht.

Vragen die hierbij beantwoord moeten worden zijn:

  • Waarom moet dit project worden uitgevoerd?
  • Welke partij(en) zouden betrokken moeten zijn bij het project? En hoe moet er met hen worden gecommuniceerd en hoe vaak?
  • Is er voldoende draagvlak voor het project (bij betrokkenen).
  • Wat moet het resultaat zijn?
  • Waar liggen de grenzen van het project (wat hoort er niet meer bij het project?

Met alle betrokken partijen wordt gesproken over de eisen en wensen van het eindresultaat gesproken. Deze kunnen tegenstrijdig zijn, maar het is belangrijk dat iedereen dezelfde verwachting heeft van het eindresultaat.

2.     Voorbereidingsfase

Met de resultaten van fase 1 kan er gestart worden met het maken van plan van aanpak, hoe e.e.a. verder wordt uitgevoerd. En welke dingen er nodig zijn om tot een goed resultaat te komen.

3.     Uitvoeringsfase

De opdracht of het project wordt uitgevoerd. De tijdsplanning wordt in de gaten gehouden en de afspraken die staan in het plan worden nageleefd. Er wordt regelmatig overlegd met de betrokkenen en de opdrachtgever.

4.     Afrondingsfase

Het rapport wordt opgeleverd. Als dit is afgesproken, wordt het ook gepresenteerd aan de betrokkenen.

Als het project is uitgevoerd, vindt er nog een slotbijeenkomst plaats ter evaluatie. Er wordt een evaluatieverslag geschreven. Indien noodzakelijk, kom ik nog een later moment terug.