Algemene voorwaarden

Artikel 1            Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 • OPDRACHTNEMER: de ondernemer (JS Raad Projectbureau))
 • OPDRACHTGEVER de contractuele wederpartij van OPDRACHTNEMER
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening

Artikel 2            Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de OPDRACHTNEMER en de OPDRACHTGEVER waarop de OPDRACHTNEMER deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van OPDRACHTGEVER wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. OPDRACHTNEMER en OPDRACHTGEVER zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3           Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van OPDRACHTNEMER, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.De OPDRACHTNEMER is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk of via e-mail binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 2. De OPDRACHTNEMER kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de OPDRACHTGEVER redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. In de offerte wordt aangegeven of eventuele secretariaatskosten, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten zijn inbegrepen. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.
 4. Indien de aanvaarding veel afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is OPDRACHTNEMER daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij OPDRACHTNEMER anders aangeeft. Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij OPDRACHTNEMER onverwijld bezwaar maakt tegen de verschillen.
 5. De OPDRACHTNEMER is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/ belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte. In dit geval zal OPDRACHTGEVER hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte worden gesteld.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht OPDRACHTNEMER niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 8. Offertes van OPDRACHTNEMER zijn gebaseerd op de informatie die door OPDRACHTGEVER is verstrekt. OPDRACHTGEVER staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 4           Uitvoering van de overeenkomst

 1. OPDRACHTNEMER zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins afgesproken, heeft de overeenkomst het karakter van een inspanningsverplichting.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft OPDRACHTNEMER, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken, het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de OPDRACHTGEVER of door OPDRACHTNEMER geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
 3. De OPDRACHTGEVER draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan OPDRACHTNEMER aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de OPDRACHTGEVER redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan OPDRACHTNEMER worden verstrekt. Indien de voor de uitvoerig van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan OPDRACHTNEMER zijn verstrekt, heeft OPDRACHTNEMER het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de OPDRACHTGEVER in rekening te brengen.
 4. OPDRACHTNEMER is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat OPDRACHTNEMER is uitgegaan van door de OPDRACHTGEVER verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor OPDRACHTNEMER kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan OPDRACHTNEMER de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de OPDRACHTGEVER de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door OPDRACHTNEMER of door OPDRACHTNEMER ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van OPDRACHTGEVER of een door OPDRACHTGEVER aangewezen locatie, draagt OPDRACHTGEVER kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. De door OPDRACHTNEMER in het kader van de overeenkomst uitgebrachte aanbevelingen aan OPDRACHTGEVER gelden als advies. Voor beslissingen die OPDRACHTGEVER (mede) neemt op basis van dit advies, draagt OPDRACHTGEVER te allen tijde volledig de verantwoordelijkheid.
 8. De overeenkomst tussen OPDRACHTNEMER en de OPDRACHTGEVER wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de OPDRACHTGEVER de OPDRACHTNEMER derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. OPDRACHTNEMER dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 5            Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. OPDRACHTNEMER zal de OPDRACHTGEVER zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal OPDRACHTNEMER de OPDRACHTGEVER hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal OPDRACHTNEMER daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal OPDRACHTNEMER geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan OPDRACHTNEMER kunnen worden toegerekend.
 6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan OPDRACHTNEMER een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 7. Indien de OPDRACHTGEVER in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens OPDRACHTNEMER gehouden is, dan is de OPDRACHTGEVER aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van OPDRACHTNEMER daardoor direct of indirect ontstaan.
 8. Indien OPDRACHTNEMER met de OPDRACHTGEVER een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is OPDRACHTNEMER niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de OPDRACHTGEVER in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 6            Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen (fixed price).
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren (time and materials). Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van OPDRACHTNEMER, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Indien een honorarium is afgesproken op grond van werkelijk bestede uren, dan geldt een verhoging van het uurtarief bij werkzaamheden die op verzoek van OPDRACHTGEVER op zaterdagen, zondagen en feestdagen worden uitgevoerd en wel als volgt:
 • Zaterdagen: 150% van het afgesproken uurtarief;
 • Zon- en feestdagen: 200% van het afgesproken uurtarief.

Artikel 7            Facturering

 1. De volgende betalingsregeling is van toepassing: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuur­datum onder vermelding naam en factuurnummer.
 2. OPDRACHTNEMER is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Tevens is OPDRACHTNEMER gerechtigd om periodiek te factureren. Dit is in de overeenkomst vastgelegd
 3. Indien de OPDRACHTGEVER in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de OPDRACHTGEVER van rechtswege in verzuim. De OPDRACHTGEVER is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de OPDRACHTGEVER in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Het recht van OPDRACHTGEVER om zijn vorderingen op OPDRACHTNEMER te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij OPDRACHTNEMER in staat van faillissement geraakt.
 5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
 • Een betalingstermijn is overschreden;
 • De OPDRACHTGEVER failliet of in surseance is;
 • De OPDRACHTGEVER als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
 • De onderneming van OPDRACHTGEVER wordt verkocht of beëindigd;
 • De OPDRACHTGEVER als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6. OPDRACHTGEVER is rente verschuldigd vanaf 14 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de OPDRACHTNEMER de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

Rente bij zakelijke transacties:

De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).

Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties:

Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden is OPDRACHTGEVER zonder ingebrekestelling in verzuim en is OPDRACHTGEVER aan OPDRACHTNEMER de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met eventuele rente op grond van lid 5 van dit artikel, met een minimum van € 50,00. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door OPDRACHTGEVER verschuldigd.

Indien OPDRACHTNEMER in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van OPDRACHTGEVER.

Artikel 8            Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door OPDRACHTNEMER geleverde en/of te leveren zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van OPDRACHTNEMER totdat de OPDRACHTGEVER alle navolgende verplichtingen uit alle met OPDRACHTNEMER gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De OPDRACHTGEVER is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is OPDRACHTGEVER verplicht OPDRACHTNEMER zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De OPDRACHTGEVER verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door OPDRACHTNEMER geleverde zaken, die krachtens het onder 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat OPDRACHTNEMER zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de OPDRACHTGEVER reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan OPDRACHTNEMER of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van OPDRACHTNEMER zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 9            Incassokosten

 1. Is OPDRACHTGEVER in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van OPDRACHTGEVER. In ieder geval is OPDRACHTGEVER in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemeen erkende methoden in incassozaken.
 2. Indien OPDRACHTNEMER hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van OPDRACHTGEVER.
 4. OPDRACHTGEVER is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10          Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst binnen zeven dagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt opgezegd door OPDRACHTGEVER, heeft OPDRACHTNEMER recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan OPDRACHTNEMER zijn toe te rekenen. Voorts is OPDRACHTGEVER alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan OPDRACHTGEVER.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door OPDRACHTNEMER, zal OPDRACHTNEMER in overleg met OPDRACHTGEVER zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan OPDRACHTGEVER toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor OPDRACHTNEMER extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan OPDRACHTGEVER in rekening gebracht.

Artikel 11          Opschorting en ontbinding

 1. OPDRACHTNEMER is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • OPDRACHTGEVER de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van OPDRACHTGEVER of stillegging of liquidatie van diens bedrijf;
 • Na het sluiten van de overeenkomst OPDRACHTNEMER ter kennis gekomen omstandig­heden goede grond geven te vrezen dat de OPDRACHTGEVER de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de OPDRACHTGEVER slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 • OPDRACHTGEVER bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Voorts is OPDRACHTNEMER bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van OPDRACHTNEMER op de OPDRACHTGEVER onmiddellijk opeisbaar. Indien OPDRACHTNEMER de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst
 3. OPDRACHTNEMER behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12          Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien OPDRACHTNEMER aan OPDRACHTGEVER bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is OPDRACHTGEVER gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de OPDRACHTGEVER deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien OPDRACHTGEVER, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting, heeft OPDRACHTNEMER het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op OPDRACHTGEVER te verhalen.

Artikel 13          Aansprakelijkheid

 1. OPDRACHTNEMER is slechts aansprakelijk voor schade geleden door OPDRACHTGEVER die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan OPDRACHTNEMER toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door OPDRACHTNEMER van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
 • Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, indirecte schade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 • Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is OPDRACHTNEMER nimmer aansprakelijk.
 • De door OPDRACHTNEMER te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door OPDRACHTGEVER te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door OPDRACHTGEVER geleden schade.
 • De aansprakelijkheid van OPDRACHTNEMER voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals OPDRACHTNEMER voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van OPDRACHTNEMER over de laatste drie maanden.

Artikel 14          Vrijwaringen

 1. De OPDRACHTGEVER vrijwaart OPDRACHTNEMER voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de OPDRACHTGEVER verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien OPDRACHTGEVER aan OPDRACHTNEMER informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15          Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op OPDRACHTGEVER over op het moment waarop deze aan OPDRACHTGEVER juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van OPDRACHTGEVER of van een door OPDRACHTGEVER aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 16          Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet- en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop OPDRACHTNEMER geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor OPDRACHTNEMER niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
 4. OPDRACHTNEMER heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat OPDRACHTNEMER zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 6. Voor zover OPDRACHTNEMER ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is OPDRACHTNEMER gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. OPDRACHTGEVER is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17          Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. OPDRACHTNEMER zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de OPDRACHTGEVER. Evenzo zal de OPDRACHTGEVER, zonder instemming van OPDRACHTNEMER, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en rapportages van OPDRACHTNEMER. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien OPDRACHTNEMER, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en OPDRACHTNEMER zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is OPDRACHTNEMER niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is OPDRACHTGEVER niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 18          Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt OPDRACHTNEMER zich de rechten en bevoegdheden voor die OPDRACHTNEMER toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst zijn en blijven het eigendom van OPDRACHTNEMER. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van OPDRACHTNEMER. De OPDRACHTGEVER heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 3. Alle door OPDRACHTNEMER verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de OPDRACHTGEVER en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van OPDRACHTNEMER worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. OPDRACHTGEVER vrijwaart OPDRACHTNEMER voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 5. OPDRACHTNEMER behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, inclusief het op internet publiceren, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19          Overige bepalingen

 1. Is aan de OPDRACHTGEVER een monster, model of anderszins een voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het product die of de dienst die wordt geleverd daarmee zal overeenstemmen.
 2. De OPDRACHTGEVER zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met OPDRACHTNEMER, medewerkers van OPDRACHTNEMER of van ondernemingen waarop OPDRACHTNEMER ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 20          Geschillen en klachten

 1. Op elke overeenkomst tussen OPDRACHTNEMER en de OPDRACHTGEVER is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het indienen van een klacht geeft de OPDRACHTGEVER niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, daarbij mogelijk ondersteund door een mediator.
 4. Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijke aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is.

Artikel 21          Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn te vinden via op mijn website. https://www.jsraadprojectbureau.nl/js-raad-projectbureau/wie-ben-ik/contact/algemene-voorwaa…ad-projectbureau/ ‎
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.